Лични данни

С настоящото Известие, МНМ ЕООД иска да уведоми всички свои клиенти и партньори за предприетите мерки за защита на личните данни по време на тяхното обработване. МНМ ЕООД се задължава да спазва действащото законодателство по отношение защита на личните данни и определя длъжностно лице, отговорно за изпълнението на вътрешните процедури по защита на данни.

Съгласно законодателството по защита на лични данни, информацията се:

 • обработва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 • събира эа конкретни легитимни цели;
 • поддържа точна и в актуален вид;
 • съхранява в срок не по-дълъг от необходимото за целите на нейната обработка;
 • съхранява сигурно, използвайки технически и организационни мерки;
 • споделя с трети лица в съответствие с действащото законодателство.

МНМ ЕООД обработва лични данни с цел да предостави по-добри, по-качествени и по- разнообразни продукти и услуги. Целите за обработка на лични данни са:

 • за изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения;
 • за изпълнение на нормативни задължения;
 • след получено информирано съгласие;
 • с оглед легитимен интерес на МНМ ЕООД;
 • обработка на анонимизирани данни.

МНМ ЕООД обработва данни за идентификация на субекта на лични данни (клиенти и партньори) и други данни. За обработването на лични данни МНМ ЕООД използва частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на предлаганите продукти и услуги, за адаптиране на продуктите и услугите към индивидуалните нужди по най-добрия възможен начин.

Във връзка с изпълнение на задълженията си като доставчик на услуга, МНМ ЕООД въведе необходимите технически и организационни мерки срещу неоторизирана или незаконна обработка, досгьп, предоставяне, копиране, промяна, съхранение, възпроизвеждане, показване или дистрибуция на лични данни.

Личните данни се съхраняват за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са предоставени, окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престьпления, задължения (6 месеца), по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години), по Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), за задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Данните, за които вече не съществува легитимна цел за обработване или друго законово изискване се изтриват и унищожават, тези на хартиен носител се унищожават механично, а данни на електронен носител се заличават.

МНМ ЕООД предоставя лични данни на трети лица, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване. Не се предоставят лични данни на трети лица, преди МНМ ЕООД да са увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни. Лични данни се предоставят на лица, обработващи данни от името на МНМ ЕООД (пощенски оператори, дистрибутори, лица, поддържащи оборудване, софтуер и хардуер, органи, институции и лица, на които се предоставят лични данни по силата на действащото законодателство, банки за обслужване наплащанията, лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител, лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Всяко физическо лице има право на достьп до отнасящите се за него лични данни, състоянието и целите на тяхната обработка, техния източник, категориите данни и получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват, както и законните интереси на администратора или трета страна. Физическото лице има право по всяко време да възрази срещу обработката на личните му данни и да изиска от администратора заличаване, коригиране или блокиране на негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни, както и да предостави лични данни и уведоми трети лица, на които вече са били разкрити личните му данни, за извършените действия във връзка с неговите права, освен в случаите, когато това е невъзможно. Субектът на лични данни има право да подаде оплакване по всяко време до Комисията за Защита на Личните Данни.

При промени в законодателството по защита на данните, ние ще Ви уведомим своевременно.